สำหรับหนี้ที่ต้องเตือนก่อน จะมีการทำหนังสือทวงถามให้ชําระหนี้ (บางกรณีหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยไม่พักต้องเตือนก็สามารถทำหนังสือทวงถามให้ชําระหนี้ได้เหมือนกัน)

ทำไมจึงต้องมีหนังสือทวงถามให้ชําระหนี้

เราจะยกตัวอย่างให้ฟัง
1. หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินซึ่งไม่ได้มีกำหนดระยะเวลา การคืน ต้นเงิน เมื่อเจ้าหนี้หรือเจ้าของเงินต้องการเงินคืนจึงจะต้องมีการทวงถามให้ ลูกหนี้นำเงินต้นมาคืนตามเวลาที่ระบุไว้ เมื่อส่งหนังสือทวงถาม ไปแล้วก็จะมีกำหนดเวลาว่าลูกหนี้ชำระหนี้ภายในวันไหน หากลูกหนี้ไม่ทำตามหนังสือทวงหนี้ เจ้าหนี้จึงทำการฟ้องคดีต่อศาลต่อไป

2. สำหรับเรื่องการค้ำประกันหรือจำนอง จะต้องมีหนังสือทวงถามให้ชําระหนี้ โดยเฉพาะผู้ค้ำประกันจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันให้ทราบว่าลูกหนี้ชั้นต้นไม่ยอมชำระหนี้ ให้ผู้ค้ำชำระหนี้ภายในระยะเวลากำหนด หรือในกรณีเรื่องการจำนองจะต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้จำนอง ชำระหนี้ภายในกำหนดจากนั้นถ้าไม่ชำระหนี้เลยกำหนดจึงจะทำการฟ้องเป็นคดีต่อศาลบังคับจำนองต่อไป

3. หนี้กระทำการ เช่น การก่อสร้างบ้าน เมื่อผู้รับเหมาทำการก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จและ ไม่ยอมมาทำงานต่อทางเจ้าของงานก็อาจจะต้องมีการออกหนังสือทวงถาม ให้ผู้รับเหมามาทำการก่อสร้างบ้านให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้ หากยังอยู่ในสัญญา หรือหากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นก็อาจจะบอกเลิกสัญญานั้น โดยหนังสือทวงถามนี้เป็นการบอกเลิกสัญญา

ความสำคัญหนังสือทวงถาม

หนังสือทวงถามให้ชําระหนี้จึง ความสำคัญเพราะว่าจะทำให้ ตัวโจทก์ในคดีสามารถเริ่มต้นฟ้องคดีเป็นคดีแพ่งต่อศาลต่อไปได้ เพราะไม่เช่นนั้นถ้าไม่ทำการออกหนังสือทวงถามก็อาจจะได้ครบองค์ประกอบทางกฎหมายในสำหรับบางข้อหา และการเขียนหนังสือทวงถามจะต้องเขียนให้ละเอียดครบถ้วนสรุปใจความให้มีความสำคัญ ครบองค์ประกอบความผิดทางกฎหมายเรื่องเวลาต่างๆควรจะระบุให้ชัดเจน

หนังสือทวงถามหนี้เราก็จะนำเป็นเป็นพื้นฐานในการใช้ในการฟ้องคดีต่อไป เป็นคดีแพ่งในเขตอำนาจศาล ขึ้นอยู่ว่าจะฟ้องที่ศาลมูลคดีเกิดหรือฟ้องที่ภูมิลำเนาจำเลย แล้วแต่ความสะดวก แต่ถ้าปรับคดีผู้บริโภคจะต้องฟ้องที่ศาลตามภูมิลำเนาของจำเลยเท่านั้น

สรุปเรื่องทวงถาม

คงเข้าใจว่าหนังสือทวงถามให้ชําระหนี้มีความสำคัญ ดังนั้นจึงอย่าละเลยการทำหนังสือทวงถามควรให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ดำเนินการดีกว่า อย่าไปทำเองเพราะว่าเขียนไปแล้วมันจะเป็นหลักฐานในการใช้อ้างอิงของอีกฝ่ายหนึ่งได้ หากมีประเด็นที่เขาจะต่อสู้กลับมา

 


บริการทั้งหมดของเรา


อ่านบทความตามหมวดหมู่ : ทุกหมวดหมู่หนี้ทั่วไปแพ่ง