สำหรับ ในการฟ้องคดีแพ่งในศาลชั้นต้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือเจ้าหนี้กับลูกหนี้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้เจ้าหนี้ ซึ่งเป็นโจทก์ได้ชนะคดีจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ในศาลชั้นต้นและคดีถึงที่สุดแล้ว

ซึ่งตามคำพิพากษาลูกหนี้ ซึ่งเป็นจำเลยในคดีจะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาภายในระยะเวลา ที่กำหนด ถ้าหาก ลูกหนี้ซึ่งเป็นจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ก็จะมีผลทำให้เจ้าหนี้ ดำเนินการยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ บังคับคดีขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต่อไป

ถ้าลูกหนี้หรือจำเลยไม่มีทรัพย์ให้ยึดมาทำยังไงต่อ

กรณีลูกหนี้ไม่มีทรัพย์ให้ยึดเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าเจ้าหนี้ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนั่นเอง แต่อย่าลืมว่าอายุความมีอายุความ 10 ปีในเรื่องการยึดทรัพย์บังคับคดี และอีกอย่างหนึ่งหลักการใจเขาใจเราถ้าเราเอาเงินเขามาจริงหรือทำให้เขาเสียหายจริงและเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ควรที่จะบรรเทาความเสียหายให้เขาไปบ้าง

คุณธรรมเหนืออื่นใด

เพราะทนายเชื่อว่าหลักการคุณธรรม ควรที่จะอยู่เหนือหลักการของกฎหมาย คือหลักการของความถูกต้องต้องมาก่อน เป็นหนี้ก็ต้องชำระหนี้ แม้ว่าในทางปฏิบัติเจ้าหนี้จะไม่สามารถทำอะไรได้ก็ตาม

รับทวงหนี้